ALGEMENE VOORWAARDEN

VOORWAARDEN & SPELREGELS LEDS RUN  

De algemene voorwaarden gelden voor de bezoekers en deelnemers van de LEDS RUN.
Deze algemene voorwaarden zijn altijd bovenliggend op discussies of overige zaken. Bij het deelnemen of bezoeken van het evenement is de bezoeker/deelnemer op de hoogte van de algemene voorwaarden.      

Gebruik van deze Algemene Voorwaarden & Spelregels 

Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.ledsrun.nl . 
Op de Website van LEDS RUN staan de contactgegevens van LEDS RUN Nederland die verantwoordelijk is
voor de inhoud van haar website. 

LEDS RUN Nederland respecteert de privacy van iedere bezoeker en zorgt dat deze vertrouwelijk blijft. 
Gegevens van de bezoekers/aanmeldingen worden opgeslagen en gebruikt voor doeleinden waar de bezoeker/deelnemer rechtstreeks belang bij kan hebben gerelateerd aan een LEDS RUN.     
Emailadressen en persoonlijke gegevens kunnen door Ledsrun worden gebruikt voor nieuwsbrieven en social media zoals Facebook, Twitter en Youtube en informatie voorziening. 

Tijdens de LEDS RUN Nederland stemt bezoeker/deelnemer in met het gegeven dat er tijdens het evenement gefilmd en gefotografeerd zal worden. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. 
De website heeft een aantal doorklik opties. Indien u tickets besteld via de website www.ledsrun.nl komt u in een nieuwe omgeving, hierbij gelden de algemene voorwaarden van die betreffende website. 

Bezoeken evenement 

Algemene voorwaarden gelden op alle uitgegeven toegangsbewijzen van LEDS RUN Nederland. 
Door het deelnemen of het bezoeken van het evenement gaat de deelnemer/bezoeker akkoord met de algemene voorwaarden verwoord in deze documenten. 

Toegang 

Het evenement is alleen toegankelijk met de bewijzen welke verkocht c.q. uitgegeven zijn door LEDS RUN. Beschadigde toegangsbewijzen worden niet ingenomen..    
Toegangsbewijzen blijven eigendom van LEDS RUN. Indien LEDS RUN besluit om nader onderzoek te verrichten zal bezoeker/deelnemer hier vrijwillig zijn medewerking aan verlenen.     
Elk toegangsbewijs geeft toegang aan één persoon tenzij het een family/groeps-ticket betreft. 
Bij  overtreding  door  de  deelnemer/bezoeker  van de  bepalingen is LEDS RUN gerechtigd om de bezoeker/deelnemer te weigeren zonder enige vorm van restitutie. Dit geldt tevens voor de servicekosten en/of andere kosten welke bezoeker/deelnemer denkt of wenst te claimen. 

Wat mag je niet meenemen 

Het  is niet toegestaan glas, plastic, eten of drinken, drugs, blik, vuurwerk, dieren, kleurenpoeder, verf, wapens en/of gevaarlijke voorwerpen mee te brengen naar het evenement, op straffe  van inbeslagname. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd. 
De bezoeker/deelnemer die dit verbod overtreedt kan verwijderd worden van het evenement en/of indien noodzakelijk  overgedragen aan de politie. In beslag genomen goederen worden vernietigd en NIET geretourneerd. 

Wanneer mag je er niet in 

LEDS RUN Nederland kan indien noodzakelijk bepaalde personen ontzeggen voor het evenement indien nodig geacht. Denk hierbij aan personen welke zich aanstootgevend gedragen, beledigend of onrust veroorzaken. Bezoekers welke dronken zijn en/of onder invloed van andere stoffen zoals bv. drugs worden onmiddellijk verwijderd. Bezoekers welke verwijderd worden kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding of restitutie van het entreebewijs of welke vergoeding dan ook mogelijk. 

Filmbeelden en opnames 

Het is toegestaan beelden en of foto’s te maken door derden van het evenement zonder hier een financiële vergoeding voor af te dragen visa versa, wel heeft de organisatie het recht film/foto en overig materiaal kosteloos over te nemen als men deze doorplaatst op social media kanalen of overige media kanalen zoals kranten en tv stations of overige programma’s. 

Eigen risico  

Bezoekers of deelnemers betreden het evenement op eigen risico, LEDS RUN kan niet aansprakelijk worden gesteld. In geval van schade of vermissing is dit voor eigen risico van deelnemer, wij adviseren om een standaard aansprakelijkheidsverzekering te hebben c.q. af te sluiten. 
Tijdens het evenement zal er versterkte muziek klinken, te denken aan DJ’s MC’s ect etc. Wij adviseren u eventueel gehoorbescherming aan te schaffen. 

Programma 

Tijdens het programma zal een MC uitleg geven over het programma. Mocht het programma door onvoorziene omstandigheden niet door kunnen gaan of veranderd worden dan is de organisatie hier tot bevoegd zonder dat deelnemer/bezoeker een claim of anderszins restitutie voor kan vragen.

Bijna alles mag 

Bezoekers/deelnemers zijn verplicht om zich te conformeren aan de huisregels van het evenement. Bij overtreding zal een partij zoals politie worden ingeschakeld. 

Een verrassing is er altijd.... 

Mocht er overmacht zijn zoals noodweer, brand, afzegging artiesten of overlijden dan hebben we het recht het evenement te verschuiven of te annuleren zonder retourneren van gelden. 

Verschuiven of niet door gaan 

Indien er een verschuiving is dan zal de LEDS RUN deelnemers/bezoekers hier van op de hoogte houden zonder dat restitutie van gelden ter sprake is. De nieuwe datum zal gecommuniceerd worden door of de LEDS RUN of de organisatie welke het geboekt heeft. 

Beeld- en geluidsopnamen 

LEDS RUN Nederland kan beelden maken welke zij commercieel kunnen gebruiken voor reclame doeleinden zonder dat hier enige vergoeding tegenover staat tegenover degene welke genoemd of getoond wordt. Een ieder die meedoet en/of bezoekt doet afstand van haar zijn portretrecht of andere rechten welke kunnen worden gebruikt bij bovenstaande.

Alcohol 

Er wordt alleen alcohol geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden. Indien de organisatie merkt dat derden alcohol weggeven aan minderjarigen houdt de organisatie het recht deze personen te verwijderen van het evenement zonder dat hier enige restitutie van gelden tegenover staan. 
Iedere deelnemer/bezoeker is verplicht zich wettelijk te kunnen identificeren. 

Electronische tickets 

Op alle tickets zijn de algemene voorwaarden van de derde partij en LEDS RUN van toepassing. Bij de harde tickets gelden de voorwaarden van deze overeenkomst. 

Eet-tentjes 

LEDS RUN is niet verantwoordelijk voor de food/catering op het terrein welke zijn ondergebracht bij derden. Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u door naar de cateraar welke op dat moment de catering verzorgd. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij uitsluiting is de Rechtbank aangewezen door        LEDS RUN bevoegd om van geschillen over deze voorwaarden, een overeenkomst of de uitvoering daarvan kennis te nemen.